نام کاربری      ثبت نام
کلمه عبور      كلمه عبور را فراموش كرده‌ايد؟
به خاطر بسپار  

عضويت و فعاليت در سايت منوط به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد.

ارسال یک مطلب زیبا

ریزش موی واگیردار چیست؟

ارسال شده توسط :medicalinfo تقریبا 1415 روز قبل در پزشکی و سلامت      

متخصصان پوست و مو می‌گویند ریزش موی ناشی از عفونت‌های قارچی به راحتی قابل انتقال بوده و در سنین قبل از بلوغ به شکل کچلی اتفاق می‌افتد. عفونت‌های قارچی


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

نکات بهداشتی در زمان قاعدگی

ارسال شده توسط :zimed تقریبا 1607 روز قبل در پزشکی و سلامت      


  • در دوران قاعدگی ، نوار بهداشتی را هر 3 یا 4 ساعت عوض کنید.

  • سعی کنید همیشه از لباس زیر نخی استفاده کنید. بهتر است لباس زیر خود را روزانه تعویض کنید. با صابون بشویید و برای خشک کردن آن را در معرض آفتاب قرار دهید.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

سندرم پیش از قاعدگی چیست ؟

ارسال شده توسط :zimed تقریبا 1607 روز قبل در پزشکی و سلامت      

در روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎي اول ﺷﺮوع ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود در حدود 5 % اززﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد.اﯾﻦﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

نکات مهم در مورد قاعدگی

ارسال شده توسط :zimed تقریبا 1607 روز قبل در پزشکی و سلامت      

ﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از روز اول ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺗﺎ روز اول ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪي را ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.


معمولا هر سیکل قاعدگی 28 روزه در نظر گرفته می شود. اما طول یک سیکل از 21 تا 35 روزه همچنان ظبیعی تلقی می شود.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

بلوغ در دختران

ارسال شده توسط :zimed تقریبا 1607 روز قبل در پزشکی و سلامت      

ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص (رﺷﺪ ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯽ )ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺪن را از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب


Last updated July 2020

Valid XHTML   •   Valid CSS